طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

مقالات

پژوهش حاضر جزو پژوهش های توصیفی–پیمایشی است که با هدف بررسی خلاقیت دانش آموزان استعداد درخشان مقطع دبیرستان در محیط کلاس درس انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش 1152 نفر دانش آموزان استعداد درخشان دبیرستان های بروجرد و خرم آباد

هدف این تحقیق، بررسی رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی مدیران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل می­دادند که از بین آنها 74 نفر به روش