طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

تعاونی آموزشی دکترحسابی رفسنجان

بررسی وضعیت محیط کلاس درس و مدرسه با سطح خلاقیت دانش‌آموزان استعداد درخشان

پژوهش حاضر جزو پژوهش های توصیفی–پیمایشی است که با هدف بررسی خلاقیت دانش آموزان استعداد درخشان مقطع دبیرستان در محیط کلاس درس انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش 1152 نفر دانش آموزان استعداد درخشان دبیرستان های بروجرد و خرم آباد بود که براساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 288 نفر دانش آموز (144 پسر و 144 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد خلاقیت (روایی 89.47)، پرسشنامه استاندارد محیط کلاس (روایی 90.30)، پرسشنامه استاندارد جو مدرسه (روایی 91%) و پرسشنامه محقق ساخته (روایی 87.90) استفاده گردید. براساس نتایج پژوهش کلیه فرضیات تایید شد بر این اساس میزان خلاقیت دانش آموزان بالاتر از حد متوسط جامعه مورد بررسی و نگرش آن ها نسبت به محیط کلاس و درس مطلوب بود و میزان خلاقیت دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر و نگرش دانش آموزان پسر نسبت به محیط کلاس و مدرسه مطلوب تر از دانش آموزان دختر بود.

ارسال یک نظر